Beleidsplan

Vooraf

De Comparanten, in hun gemelde hoedanigheid, verklaarden dat bij Gemeentevergadering van Evangelie Gemeente Harlingen van dertien september tweeduizend vijf is besloten het statuut in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek voor kerkgenootschap de Evangelie Gemeente Harlingen gevestigd te Harlingen bij deze akte te willen vastleggen als volgt

Artikel 1

 1. De gemeente wordt genoemd; Evangelie Gemeente Harlingen hierna ook verkort genoemd “de Gemeente”
 2. De Gemeente is gevestigd te Harlingen.


Artikel 2: Grondslag

 1. De drie pijlers waarop de Evangelie Gemeente rust zijn: bekering, waterdoop en geestesdoop.
 2. De Evangelie Gemeente kent Jezus Christus als de Hoeksteen. Hij is het hoofd van de Gemeente
 3. De Evangelie Gemeente kent de doop door onderdompeling.
 4. De Evangelie Gemeente kent de doop met de Heilige Geest.


Artikel 3: Doel

 1. De Gemeente heeft tot doel de verbreiding van het evangelie van de Here Jezus Christus, waarbij zij zich stelt ‐op grond van de Bijbel‐ Gods onfeilbaar, gezaghebbende, levend en krachtig Woord
 2. De Gemeente streeft ernaar dit Woord in alle opzichten zo nauwgezet mogelijk in haar leven gestalte te geven, echter niet op een wettische wijze ,doch op de levende wijze, gelijk de Heilige Geest ons leert, in navolging van Jezus Christus.
 3. De gemeente tracht dit doel te bereiken op volgende wijze:
 • Door het uitdragen van Jezus Christus in Woord en geschrift, zo mogelijk door radio en televisie, ook buiten de grenzen.
 • Door het financieel ondersteunen van zendelingen en zendingsgenootschappen, door middel van zendingscollecten of anderszins;
 • Door het organiseren en stimuleren van kinder, tiener en jeugdwerk , zoals jeugdkoor en jeugdbijbelstudies;
 • Door film en straatevangelisatie, het verspreiden van evangelische literatuur en alle andere wettige middelen die tot het doel kunnen bijdragen.


Artikel 4: Leden

Leden van de Gemeente zijn zij, die te kennen hebben gegeven tot de Evangelie Gemeente Harlingen te willen behoren en daarvan uit te willen arbeiden en instemmen met de in artikel 2 van dit statuut omschreven grondslag van de Gemeente.

Artikel 5: Geldmiddelen

De Geldmiddelen van de Gemeente bestaan uit;

 • Bijdragen van de leden
 • Schenkingen, legaten en erfstellingen
 • Andere wettig verkregen baten

Met geleende gelden zal slechts gewerkt worden als leden van de Broederraad daartoe unaniem hebben besloten.

Artikel 6: Broederraad

 1.  De Gemeente ken een Broederraad, die bestaat uit de Voorganger van de Gemeente en tenminste een oudste. Eventueel andere leden van de Broederraad worden uit de leden van de Gemeente gekozen.
 2. De Voorganger van de Gemeente zal steeds als voorzitter van de Broederraad optreden. Bij afwezigheid treed een van de Oudsten op als vice voorzitter.
 3. De Broederraad kiest uit zijn middelen een secretaris.
 4. De penningmeester wordt eveneens door de broederraad benoemd; deze behoeft geen deel uit te maken van de Broederraad.
 5. De leden van de Broederraad worden door de leden van de Gemeente uit hun middelen gekozen. Een benoeming tot lid van de Broederraad kan alleen plaats hebben met de instemming van alle zittende leden van de Broederraad.
 6. De Broederraad is bevoegd een lid van de Broederraad uit deze functie te ontslaan indien zij daarvoor dringende reden aanwezig acht. Een dergelijk besluit tot ontslag kan slechts genomen met algemene stemmen inde Broederraad vergadering waarin alle leden, met uitzondering van het lid waarover wordt gestemd, aanwezig zijn.
 7. De Broederraad vergadert tenminste eenmaal per jaar, en verder zo vaak zij dit nodig acht
 8. De voorzitter en secretaris van de Broederraad of de voorzitter van de Broederraad en de penningmeester van de Gemeente of hun plaatsvervangers, vertegenwoordigen de Gemeente in en buiten rechte.


Artikel 7: Financiën en bezittingen

 1. Het dagelijks beheer van de financiën berust bij de penningmeester.
 2. Bezittingen, anders dan geldmiddelen, worden beheerd door de Broederraad.
 3. Jaarlijks wordt door de penningmeester verslag uitgebracht van het afgelopen jaar gevoerde beheer.
 4. Het verslag van de penningmeester zal worden onderzocht en gecontroleerd door een kascommissie, bestaande uit twee personen, die geen deel mogen uitmaken van de Broederraad. Deze kascommissie zal worden gekozen door en uit de leden op de jaarlijks te houden vergadering van de Gemeente.


Artikel 8: De Vergadering der Gemeente

 1. Een vergadering van de leden der Gemeente wordt tenminste 1 maal per jaar gehouden en voorts zo vaak als de Broederraad zulks wenselijk acht.
 2. Wanneer een aantal tenminste een/derde van het totaal aantal leden van de Gemeente daartoe de wens te kennen geeft, kan een buitengewone vergadering worden uitgeroepen. Aan de Broederraad wordt de wens daartoe schriftelijk medegedeeld, onder opgave van de ter vergadering te behandelen agenda. Mocht door de Broederraad aan een dergelijk tot oproeping geen gehoor gegeven worden binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft genomen dan wel had kunnen nemen van het verzoek, dan kan door de leden zelf tot oproeping worden overgegaan en wel schriftelijk en onder opgave van de te behandelen agenda. Op een dergelijke vergadering wordt door de leden uit hun midden een voorzitter gekozen.
 3. Besluiten worden in de vergadering van leden van de Gemeente genomen met een gewone meerderheid van stemmen. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter anders besluit.
 4. Elk lid heeft 1 stem.
 5. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht
 6. Bij staken der stemmen vindt herstemming plaats. Staken de stemmen in de tweede stemming opnieuw, dan beslist de voorzitter.
 7. In de jaarlijkse vergadering van de leden wordt door de penningmeester verslag uitgebracht, conform het bepaalde in artikel 7. Goedkeuring van het financieel verslag door de vergadering, nadat de kascommissie benoemd voor het komende financiële jaar.


Artikel 9: Statuten wijziging en ontbinding

 1. Het statuut van de Gemeente kan worden gewijzigd op voorstel van de Broederraad, mits tenminste twee/derde van stemgerechtigde leden zich voor het voorstel heeft verklaard in een vergadering, waarin tenminste twee/derde van het totaal aantal stemgerechtigde leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is het een vereiste quorum niet aanwezig of vertegenwoordigd,dan wordt binnen twee weken na de eerste vergadering een tweede vergadering gehouden, waarin ongeacht het aantal aanwezige leden kan worden besloten tot wijziging van het statuut conform het wijzigingsvoorstel, zoals dat inde oproep tot de eestte vergadering was vermeld, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte, geldige stemmen.
 2. Het in dit artikel lid 1 bepaalde geldt in overeenkomstige zin voor een besluit tot ontbinding van de Gemeente.
 3. Bij eventuele ontbinding zal een na liquidatie resterend batig saldo van de Gemeente worden besteed overeenstemmend met het doel, dat zal worden vastgesteld door de Broederraad of bij gebrek daarvan door de liquidateuren.


Artikel 10: Reglement 

 1. De Broederraad kan een huishoudelijke reglement opstellen, waarin nadere uitwerking wordt gegeven aan de regeling van de dagelijkse gang van zaken binnen de Gemeente, zover die niet in dit statuut is geregeld.
 2. Dit reglement mag geen bepaling bevatten, die in strijd met dit statuut, de wet of de Bijbel.

Slotakte

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten/partijen is door mij , notaris aan de hand van de hiervoor vermelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.

Waarvan Akte is verleden te Harlingen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Na de zakelijke opgave van de inhoud en een toelichting van deze akte aan de comparanten hebben dezen eenparig verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen, en volledige voorlezing geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing eerst door de comparanten en vervolgens door mij , notaris, ondertekend.